Gramatika, Slovná Zásoba

Zámená KTORÝ a AKÝ

Zdieľajte ďalej

Pronomen welcher a was für ein (er)

Zámená ktorý a aký

Pre rozlíšenie kedy použiť ktoré zámeno pozri tento článok.

– zámeno welcher sa skloňuje ako určitý člen a vyskytuje sa v týchto tvaroch:

welcher (der) – ktorý

 welche (die) – ktorá

 welches (das) –ktoré

welche (die – mč) – ktoré, ktorí

 

– prídavné meno, ktoré po zámene welcher nasleduje má tvar ako po určitom člene: welcher junge Mann (ktorý mladý muž), mit welcher jungen Frau (s ktorou mladou pani), für welchen schönen Lehrer (pre ktorého mladého učiteľa)

– zámeno welcher môže niesť aj význam neurčitosti:                                                      Nimmst du Essen mit? Ja ich nehme welches. (Zoberieš si jedlo so sebou?Áno, nejaké si zoberiem.)

Kennt ihr meine Bücher? Ja, wir haben welche gelesen. (Poznáte moje knihy? Áno, niektoré sme čítali.)

– zámeno welcher sa môže vyskytnúť aj ako vzťažné zámeno, ale je zastarané.

– zámeno was für ein(er) používa prívlastkové tvary a skloňuje sa ako neurčitý člen:

was für ein – aký

was für eine – aká

was für ein – aké

was für (mč) – akí

 

– skloňuje sa iba časť ein(er) a für tu neriadi pád slova:

Was für einen Koffer nimmst du? Aký kufor si vezmeš so sebou?

Mit was für einem Studenten arbeitest du? S akým študentom pracuješ?

 

– slovenskému zámenu aký zodpovedá aj slovo wie. Spravidla sa spája so slovesom sein.

 

Wie war der Film? Aký bol film? Der Film war interesant. Film bol zaujímavý.

 

– zámeno was für ein používame, ak chceme danú vec klasifikovať, zaradiť do určitej skupiny.

Was für ein Film was das? Aký to bol film?/ Čo to bol za film?

Es war ein französischer Film/ eine französische Komödie. Bol to francúzsky film/ francúzska komédia

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *