Praktické témy, Slovná Zásoba

Veľká Noc dialóg

Zdieľajte ďalej

● Hi, Daniel! Du, was hast du denn am 1. April gemacht? Ich wollte dich besuchen – aber ich habe dich nicht erreicht!Ahoj Daniel! Ty, čo si robil 1. apríla? Chcela som ťa navštíviť – ale nezastihla som ťa!


○ Am 1. April … das war ja der Ostersonntag! Da war ich zu Hause. Ostern ist bei uns sehr wichtig: Das wird groß gefeiert!
– 1. apríla….to bol Veľkonočný pondelok! To som bol doma. Veľká noc je u nás veľmi dôležitá: oslavuje sa vo veľkom!


● Ah ja, stimmt. Das habe ich vergessen, denn bei uns ist Ostern nicht so wichtig. Das Fest spielt in meiner Heimat keine große Rolle. Und, was hast du am Ostersonntag gemacht?
– Áno, to je pravda. To som zabudla, lebo u nás nie je Veľká noc tak dôležitá. Ten sviatok nie v mojej vlasti dôležitý.


○ Also, Ostern ist bei uns ja ein richtiges Familienfest: Ich war zu Hause, bei meinen Eltern und bei meiner kleinen Schwester. Die hat – wie immer – im Garten ihr Osternest gesucht. Und ich dachte: Hoffentlich verstecken die Eltern es nicht so gut, sonst gibt es wieder Tränen, wie letztes Jahr!
– Teda Veľká noc je u nás pravý rodinný sviatok: Bol som doma, u mojich rodičov a mojej malej sestry. Ako vždy, hľadala na záhrade jej veľkonočné hniezdo. Pomyslel som si: snáď ho rodičia neschovali tak dobre, inak budú opäť slzy ako minulý rok.


● Echt? Sie hat geweint?
– Naozaj? Plakala?


○ Ja, weil sie ihr Nest nicht finden konnte! Sie dachte, der Osterhase hätte ihr keine Ostereier gebracht! Und dann gab es ein großes Osterfrühstück: mit Eiern, Schinken, Kuchen, Schokolade – hm, das war lecker! Weißt du, ich habe dieses Jahr auch gefastet und habe kein Fleisch und nichts Süßes gegessen. Seit Mitte Februar!
– Áno, pretože nemohla nájsť jej hniezdo! Myslela si, že jej veľkonočný zajac nepriniesol nijaké veľkonočné vajíčka! A potom boli veľké veľkonočné raňajky: s vajíčkmi, šunkou, koláčom, čokoládou – hm, to bolo chutné! Vieš čo, ja som sa tento rok tiež postil a nejedeol som mäso a nič sladké.


● Ich wusste gar nicht, dass du so religiös bist.
– Nevedela som, že si tak nábožný.

 

○ Bin ich auch nicht. Aber viele Leute fasten auch so in der Fastenzeit: Sie verzichten auf Fleisch oder Süßes; oder man trinkt keinen Kaffee oder Alkohol. – Nie som. Ale veľa ľusí sa postí v tomto pôstnom období: zriekajú sa mäsa alebo sladkého; alebo sa nepije káva alebo alkohol.


● Und woher kommt das?
– A odkiaľ to pochádza?


○ Keine Ahnung. Früher war das Fasten in der Fastenzeit eine religiöse Tradition. Aber heute ist das eher ein Trend.
– Nemám potuchy. Predtým bolo postenie sa v pôstnom období  náboženská tradícia, dnes je to skôr trend.


● In meiner Heimat ist das anders: Bei uns fasten die Leute vor allem aus religiösen Motiven, während des Ramadans.
– V mojej vlasti je to iné: u nás sa postia ľudia predovšetkým z náboženských príčin, počas ramadánu.


○ Tja – andere Länder, andere Sitten! … Aber: Du kannst mich ja am Samstag besuchen, oder?
– Áno – iné krajiny, iné zvyklosti!… Ale: Môžeš ma navštíviť v sobotu, alebo?

(Quelle: https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-hoeren/ostern-dialog-und-uebung-zum-hoerverstehen)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *