Gramatika, Praktické témy

Predložky s datívom a akuzatívom II.

Präpositionen mit Dativ und Akkusativ II. Predložky s datívom a akuzatívom II. Pre viacej predložiek s datívom a akuzatívom pozri tento článok. 5.neben – vedľa kde? – wo? (3. pád)    kam? – wohin? (4.pád)   vedľa (miestne) neben dem Freund  – vedľa priateľa                             Jetzt bleibe ich neben dem Freund. – Teraz zostanem vedľa priateľa.   vedľa (miestne)… Read More Predložky s datívom a akuzatívom II.

Gramatika, Slovná Zásoba

Číslovky

Numeralien/ Numeralia/ Zahlwörter  Číslovky Pozri aj článok ako sa tvoria radové číslovky.    – číslovky vyjadrujú počet alebo množstvo – v nemčine môžu vystupovať ako podstatné mená (eine Eins – jedna jednotka), prídavné mená (die vierte Klasse – štvrtá trieda), príslovky (zum ersten Mal – po prvý krát) alebo zámená (viel – veľa) – rozdelenie čísloviek:… Read More Číslovky

Gramatika, Slovná Zásoba

Častica IRGEND

Partikel – irgend Častica – irgend   – v spojení s neurčitými zámenami sa niekedy vyskytuje častica irgend, ktorá zdôrazňuje neurčitosť. – používajú sa napríklad zámená: irgendjemand – niekto, ktosi irgendetwas – niečo, čosi irgendeiner – niekto, nejaký, akýsi, ktosi irgendwelcher – niektorý, ktorýsi – hovorovo sa namiesto irgendjemand používa irgendwer, namiesto irgendetwas sa používa irgendwas.  … Read More Častica IRGEND

Gramatika, Slovná Zásoba

Kedy použijeme zámeno „welcher“ a „was für ein“?

Kedy použijeme zámeno „welcher“ a kedy zámeno „was für ein“? Pre príklad ako tvoriť zámená Ktorý a Aký pozri tu.   – tieto zámená sa od seba líšia podobne ako slovenské „ktorý“ a „aký“. Rozlíšenie medzi týmito zámenami sa v nemčine dôsledne dodržujú.   OTÁZKA – zámenom welcher  – ktorý vyberáme osobu alebo predmet z určitej skupiny osôb… Read More Kedy použijeme zámeno „welcher“ a „was für ein“?

Gramatika, Slovná Zásoba

Zámená KTORÝ a AKÝ

Pronomen welcher a was für ein (er) Zámená ktorý a aký Pre rozlíšenie kedy použiť ktoré zámeno pozri tento článok. – zámeno welcher sa skloňuje ako určitý člen a vyskytuje sa v týchto tvaroch: welcher (der) – ktorý  welche (die) – ktorá  welches (das) –ktoré welche (die – mč) – ktoré, ktorí   – prídavné meno, ktoré po… Read More Zámená KTORÝ a AKÝ

Gramatika, Slovná Zásoba

Spodstatnené prídavné mená a príčastia Príklady

Príklady spodstatnených prídavných mien a príčastí – spodstatnené prídavné meno alebo príčastie vytvára mužské aj ženské podoby Pre info ako sa spodstatnené prídavné mená a príčastia tvoria pozri tento článok.    Tvary pre mužský a ženský rod (názvy osôb) der Taubstumme/ die Taubstumme – hluchonemý/ hluchonemá der Verletzte/ die Verletzte – zranený/ zranená der Weiße/ die Weiße… Read More Spodstatnené prídavné mená a príčastia Príklady

Gramatika, Slovná Zásoba

Spodstatnené prídavné mená a príčastia

Substantivierte Adjektive und Partzipien Spodstatnené prídavné mená a príčastia  Pre viacej príkladov pozri článok Príklady spodstatnené príd.m. – niektoré prídavné mená a príčastia (prídavné mená, ktoré vznikli zo slovies) môžu vystupovať vo funkcii podstatného mena. – píšu sa veľkým začiatočným písmenom, majú člen a môžu mať aj prívlastky, skloňujeme ich však ako prídavné mená. – rod spodstatnených prídavných… Read More Spodstatnené prídavné mená a príčastia

Gramatika

Určitý alebo neurčitý člen?

Bestimmte oder unbestimmte Artikel ? Určitý alebo neurčitý člen? – používanie člena v nemčine sa riadi určitými pravidlami – vymenujeme si základné rozdiely v používaní určitého (der, die, das) a neurčitého člena (ein, eine, ein) Určitý člen požívame: osoby, veci a všeobecne známe pojmy použité v určitom kontexte: Die Lehrerin schreibt das Wort an die Tafel. (Učiteľka píše slovo na… Read More Určitý alebo neurčitý člen?

Gramatika

Podstatné mená nulový člen

Substantive – Podstatné mená Nulový člen – v nemeckom jazyku sú podstatné mená, pri ktorých a nepoužívajú členy nikdy alebo iba za určitých okolností. – bez člena sa vyskytujú: podstatné mená v množnom čísle, ak sú v jednotnom čísle spojené s neurčitým členom: Paul hat ein Auto. (Paul má jedno/ nejaké auto.) Peter hat Autos. (Peter má nejaké autá.) vlastné… Read More Podstatné mená nulový člen

Gramatika

Zámenné príslovky príklady

Pronominaladverbien – Beispielsätze Zámenné príslovky – vety   Vysvetlenie ako sa tvoria zámenné príslovky nájdete v tomto článku.   Wovon erzählt er?      O čom rozpráva? Er erzählt von der Reise.                                Rozpráva o ceste.   Womit helfen wir dir?             S čím ti pomôžeme? Wir helfen dir mit dem Kochen.                   Pomôžeme ti s varením.   Worüber unterhalten sie sich?           O čom… Read More Zámenné príslovky príklady

Gramatika

Zámenné príslovky

Pronominaladverbien Zámenné príslovky – tvoria špecifickú skupinu, ktorá stojí na hranici medzi zámenami, príslovkami a predložkami. – skladajú sa z predložky a ukazovacieho  alebo opytovacieho zámena. – ak ide o vec, použijeme v otázke zámenné príslovky opytovacie (wo + predložka) a v odpovedi zámenné príslovky ukazovacie (da + predložka) – Wovon erzählst du? O čom rozprávaš?/   Ich erzähle davon.  Rozprávam o tom. – ak… Read More Zámenné príslovky