Časy, Gramatika

Slovesný rod I.

Zdieľajte ďalej

Genus Verbi   – Teil I.

Slovesný rod  – časť I.

Pre info ako nahradiť činný rod trpným rodom pozri tento článok.

 

– v nemčine rozlišujeme dvojaký slovesný rod: činný a trpný

– pre činný rod je typické, že dej vychádza z podmetu, ktorý je nositeľom deja

– pre trpný rod nie je väčšinou nositeľ deja vôbec vyjadrený alebo sa vyskytuje v inej podobe ako je podmet

 

Passiv – Trpný rod

  1. tvorenie trpného rodu – prítomný čas : werden+minulé príčastie

 

ich werde informiert    (Som informovaný.)         

du wirst informiert

er wird informiert

wir werden informiert

ihr werdet informiert

sie werden informiert

 

Beispiele: / Príklady:

Jeder Gast wird bei uns schnell bedient. Každý hosť sa u nás rýchlo obslúži.

Die Suppe wird nur drei Minuten gekocht. Polievka sa varí iba tri minúty.

Wird beim Essen bei euch gesprochen? Rozpráva sa u vás pri jedle?

 

  1. tvorenie trpného rodu – préteritum : wurden+minulé príčastie

 

ich wurde informiert    (Bol som informovaný.)     

du wurdest informiert

er wurde informiert

wir wurden informiert

ihr wurdet informiert

sie wurden informiert

 

Beispiele: / Príklady:

Das Papier wurde schon in China hergestellt. Papier sa vyrábal už v Číne.

Manche Studenten wurden noch einmal geprüft. Niektorí študenti sa skúšali ešte raz.

Wurden diese Häuser ein Jahr gebaut? Stavali sa tieto domy jeden rok?

 

  1. tvorenie trpného rodu – perfektum : sein +minulé príčastie+worden

 

ich bin informiert worden   (Bol som informovaný.)  

du bist informiert worden  

er ist informiert worden  

wir sind informiert worden

ihr seid informiert  worden

sie sind informiert worden

 

Beispiele: / Príklady:

Ist das Problem mit dem Verkehr gelöst worden? Vyriešil sa problém s dopravou?

Dieses Gerät ist mehrmals repariert worden. Tento prístroj sa viackrát opravoval.

Was ist gegessen worden? Čo sa  jedlo?

 

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *