Gramatika

Podstatné mená nulový člen

Zdieľajte ďalej

Substantive – Podstatné mená

Nulový člen

– v nemeckom jazyku sú podstatné mená, pri ktorých a nepoužívajú členy nikdy alebo iba za určitých okolností.

bez člena sa vyskytujú:

 1. podstatné mená v množnom čísle, ak sú v jednotnom čísle spojené s neurčitým členom: Paul hat ein Auto. (Paul má jedno/ nejaké auto.)

Peter hat Autos. (Peter má nejaké autá.)

 1. vlastné mená osôb a zvierat: Sie heißt Paula. (Volá sa Paula.)
 2. vlastné mená miest, krajín a svetadielov stredného rodu (bez prívlastku): München ist eine Stadt in Deutschland. (Mníchov je mesto v Nemecku.)
 3. označenie príslušníkov národností: Sie ist Slowakin und er ist Franzose. (Ona je Slovenka a on je Francúz.)
 4. pozdravy, zvolania, prianie, povely, výstrahy: Halt! (Stoj!), Prost! (Na zdravie!)
 5. oslovenie, tituly: Geehrter Herr Meinhard (vážený pán Meinhard) Junge, wartest du auch mich? (Chlapče, čakáš na mňa?)
 6. názvy povolaní a funkcií v prísudku a v doplnku po ,,als“: Arbeitet er immer noch als Lehrer? (Pracuje stále ako učiteľ?) Wer ist hier Chef? (Kto j tu šéf?)
 7. názvy vyučovacích predmetov a študijných odborov: Die Studenten studieren Mathematik in Prag. ( Študenti študujú v Prahe matematiku.)
 8. látkové podstatné mená označujúce jedlá, nápoje, materiály pod. : Soll ich Käse oder Wurst mitnehmen? (Mám priniesť syr alebo salámu?)
 9. podstatné mená, ktoré nasledujú za označeniami miery, hmotnosti a množstva: eine Tasse Tee (šálka čaju), ein Kilo Äpfel (kilo jabĺk)
 10. abstraktné a hromadné podstatné mená: Isst du Fleisch? (Jedávaš mäso?) Natürlich, heute habe ich Zeit. (Samozrejme, dnes mám čas.)
 11. novinové nadpisy, nápisy a tituly kníh: Eingang (Vchod), Ausgang (Východ)
 12. časové údaje bez predložky: Nächsten Montag habe ich Geburtstag. (Budúci mesiac mám narodeniny.) Wo hast du letztes Jahr die Ferien verbracht? (Kde si strávil minulý rok prázdniny?)
 13. väzby slovies s podstatnými menami: Schluss machen (ukončiť, skončiť), Sport treiben (športovať)
 14. ustálené spojenia, ustálené dvojice podstatných mien, predložkové väzby: Schritt für Schritt (krok za krokom), zu Besuch (na návštevu, na návšteve)
 15. podstatné mená so všeobecným významom po predložkách ,,mit, ohne, zu, vor, nach“: von Zeit zu Zeit (z času na čas), vor Augen haben (mať pred očami)
 16. väzby podstatných mien: Das Interesse an Musik, Sport und Literatur. (Záľuba v hudbe, športe a literatúre.)
 17. podstatné mená vo výpočtoch: Meine Diplomarbeit ist über Geschichte und Literatur. (Moja diplomová práca je o dejinách a literatúre.)
 18. niektoré príslovia: Ohne Fleiß kein Preis. (Bez práce nie sú koláče.)