Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Koronavírus- príznaky

Coronavirus – Symptome Koronavírus – príznaky   Welche Symptome treten bei einer Erkrankung mit dem neuen Coronavirus auf? Aké príznaky sa vyskytujú pri ochorení na nový koronavírus?   Die Symptome sind sehr variabel und unspezifisch. Symptome können auftreten: Príznaky sú veľmi premenlivé a nešpecifické. Môžu sa vyskytnúť tieto príznaky: Husten (meist trocken) / Kašeľ (väčšinou… Read More Koronavírus- príznaky

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Spojky

Konjunktionen Spojky   und : Ich bin 30 Jahre alt und lebe in Berlin.                               Mám 30 rokov a žijem v Berlíne.   aber :  Ich bin in der Slowakei geboren, aber lebe jetzt in Deutschland.                               Narodil (a) som sa na Slovensku, ale teraz žijem v Nemecku   oder : Ich gehe heute ins Kino oder zu einer… Read More Spojky

Praktické témy, Slovná Zásoba

Sviatky 2020 Nemecko

Feiertage 2020 (Deutschland) Sviatky 2020 (Nemecko)   – das Jahr 2020 hat in Deutschland 21 (gesetzliche) Feiertage – rok 2020 má v Nemecku 21 (zákonných) sviatok   Feiertag – Sviatok Datum – Dátum Bundesländer – Spolková krajina Neujahr – Nový rok   01.01.2020 (Mittwoch – Streda) Alle Bundesländer  – Všetky spolkové krajiny Heilige Drei Könige… Read More Sviatky 2020 Nemecko

Časy, Gramatika, Praktické témy

Perfektum opakovanie

Perfekt – Wiederholung? Perfektum – opakovanie? Na zopakovanie si pozrite napr. ako sa tvorí predminulý čas.   – perfektum je zložený minulý čas – tvorí sa spojením pomocného slovesa haben alebo sein + minulé príčastie   slabé slovesá: haben/ sein + ge +slovesný kmeň+ t = Ich habe gekauft. Kúpil(a) som.    slovesá končiace na –ieren:… Read More Perfektum opakovanie

Fráze, Gramatika, Praktické témy

Sloveso Smieť

Verb dürfen. – Was darf der Patient nicht tun? Sloveso smieť.  – Čo nesmie robiť pacient?   → základný význam slovesa dürfen je smieť, mať dovolené, avšak často ho prekladáme ako môcť. V tomto význame ho nahrádza sloveso können, ale sloveso dürfen je zdvorilejšie  a používa sa najmä vtedy, ak je medzi osobami vekový rozdiel alebo rozdiel… Read More Sloveso Smieť

Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Odlučiteľné predpony

Trennbare Präfixe Odlučiteľné predpony   ab-    abholen (vyzdvihnúť), abfahren (odísť, odcestovať) abhalten an-    ankommen (prísť), anfangen (začať), anstellen (nastaviť) auf-    aufstehen (vstávať – napr. z postele), aufhören (prestať), auftreten (vystúpiť, vzniknúť ) aus-    ausgehen (vychádzať), aussteigen (vystúpiť – napr. z vlaku) bei-    beibringen (oznámiť, podať) ein-    einschlafen (zaspať, zaspávať), einsteigen… Read More Odlučiteľné predpony

Časy, Fráze, Gramatika

Test

TEST Welche Antwort ist richtig? (mehrere Antworten sind möglich) Ktorá odpoveď je správna? (sú možné viaceré odpovede) Komisch, _________ England fahren Autofahrer links. a) im b) in der c) in d) bei   Tom freut sich _________ das Geschenk. a) auf b) von c) über d) aus   Er hatte einen Koffer bei __________ .… Read More Test

Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Liečba

Medikation Liečba   * Sie scheinen einen lokalisierten Hautausschlag zu haben, der durch eine bakterielle Infektion verursacht wurde. – Vyzerá to, že máte lokalizovanú kožnú vyrážku, ktorá bola zapríčinená bakteriálnou infekciou. Das bedeutet, dass Sie Antibiotika nehmen müssen.-  To znamená, že musíte brať antibiotiká. Sind Sie gegen irgendwelche Medikamente allergisch? – Ste na nejaký liek… Read More Liečba

Praktické témy, Slovná Zásoba

Na vianočnom trhu

Auf dem Weihnachtsmarkt Na vianočnom trhu   Wir waren heute auf dem Weihnachtsmarkt. – Boli sme dnes na vianočnom trhu. Ich habe auf dem Weihnachtsmarkt Geschenke gekauft. – Kúpil (a) som na vianočnom trhu darčeky. Der Weihnachtsmann und das Christkind schenken den Kindern Geschenke. – Mikuláš (Dedo Mráz) a (Ježiško) anjel (symbolická postava Vianoc, väčšinou… Read More Na vianočnom trhu

Praktické témy, Slovná Zásoba

Veselé Vianoce

Frohe Weihnachten! Veselé Vianoce!   Zu Weihnachten schreiben viele Menschen ihren Freunden, Verwandten und auch ihren Geschäftspartnern Weihnachtskarten. – Na Vianoce píše veľa ľudí vianočné pohľadnice svojim priateľom, príbuzným a tiež  obchodným partnerom. Wie geht das auf Deutsch? – Ako sa to dá (zvládnuť) v nemčine?   Grüße/ Pozdravy Standardgrüße sind: / Štandardné pozdravy sú:… Read More Veselé Vianoce

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Hľadanie práce II.

Jobsuche II. Hľadanie práce II.   Pre viacej info pozri článok Hľadanie práce I.  Wonach suchen Sie? – Čo hľadáte? Ich suche einen Halbtagsjob / eine Teilzeitarbeit. – Hľadám prácu na pol dňa/ na čiastočný pracovný úväzok. Ich möchte (unbedingt) Vollzeit arbeiten. – Chcel (a) by som (bezpodmienečne) pracovať na plný pracovný úväzok. Welche Minijobs… Read More Hľadanie práce II.

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Hľadanie práce I.

Jobsuche I. Hľadanie práce I. Pre podobné témy pozri napr. článok Prvý deň v práci.    Wie finde ich einen Job?  – Ako nájdem nejakú prácu? In Deutschland können Sie als Arbeitssuchender immer persönlich zur Agentur für Arbeit oder einem ihrer Jobcenter gehen und sich dort beraten lassen. – V Nemecku môžete ako človek hľadajúci prácu… Read More Hľadanie práce I.