Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Osobná anamnéza

Zdieľajte ďalej

Persönliche Anamnese

Osobná anamnéza

 

☺Fühlen Sie sich krank oder erschöpft? Cítite sa chorľavo alebo vyčerpane?

☻Eigentlich nicht. Ani nie.

☺Haben Sie sonst irgendwelche chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit? Máte nejaké iní chronické ochorenia ako vysoký krvný tlak alebo cukrovku?

☻Der Blutdruck ist seit ein paar Jahren erhöht. Krvný tlak mám už pár rokov zvýšený.

☺Wird er auch behandelt? Wenn ja, womit? Aj sa na to liečite? Ak áno, tak ako?

☻Ich nehme dagegen jeden Morgen eine Tablette Bisoprolol ein. Každé ráno beriem na to   jednu tabletku Bisoprolol.

☺Seit wann? Od kedy?/ Ako dlho?

☻Seit etwa 2 Jahren. Už približne dva roky.

☺Sind Sie sonst noch wegen einer Krankheit oder wegen eines Leidens in Behandlung? Liečite sa ešte na nejakú chorobu alebo ochorenie?

☻Ja, ich gehe wegen meiner Angstzustände zum Psychotherapeuten. Áno, chodím kvôli mojim úzkostným stavom k psychoterapeutovi.

☺Nehmen Sie irgendwelche Beruhigungsmittel ein? Beriete nejaké lieky na upokojenie?

☻Nein. Nie.

☺Ist mit der Verdauung und dem Wasserlassen alles in Ordnung? So zažívaním a močením je všetko v poriadku?

☻Ja. Áno

☺Müssen Sie nachts Wasser lassen? Musíte chodiť v noci močiť?

  ☻Ja, zweimal. Áno, dvakrát.

  ☺ Hat sich Ihr Gewicht in den letzten Monaten verändert? Zmenila sa Vaša váha za posledné        mesiace?

☻Ich achte darauf, dass es nicht zunimmt. Dávam pozor na to, aby som nepribral.

☺ Wie ist Ihr Appetit? Aká je Vaša chuť?

☻ Sehr gut. Veľmi dobrá.

☺ Haben Sie Schlafprobleme? Máte problémy so spánkom?

 ☻Nein. Nie.

 ☺Schwitzen Sie in der Nacht?  Potíte sa v noci?

 ☻Nein. Nie

 ☺Haben Sie öfter Fieber? Mávate častejšie horúčku?

☻ Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Už som ju dlho nemal.

 ☺Wie groß, wie schwer und wie alt sind Sie? Koľko meriate, vážite a koľko máte rokov?

☻1,78 m, 80 kg, ich bin 56 Jahre alt. 1,78, 80 kg a mám 56 rokov.

☺ Waren Sie früher einmal schwerer erkrankt? Boli ste niekedy predtým ťažšie chorý?

☻ Als Kind hatte ich eine Lungenentzündung. Ako dieťa som mal zápal pľúc.

☺ Waren Sie mal als Patient im Krankenhaus? Boli ste niekedy v nemocnici ako pacient?

 ☻Ja, damals als Kind. Áno, vtedy ako dieťa.

☺ Sind Sie mal operiert worden?  Boli ste operovaný?

☻Ja, an den Mandeln. Áno, na mandle.

☺ Wann war das? Kedy to bolo?

☻Da war ich noch ein Kind. To som bol ešte dieťa.