Praktické témy, Slovná Zásoba

Nezamestnanosť- dialóg

Zdieľajte ďalej

Arbeitslosigkeit – Dialog

Nezamestnanosť – Dialóg

 

Renate und Klaus, zwei Arbeitslose aus Erfurt, lernen sich auf dem Arbeitsamt kennen. – Renate a Klaus, dvaja nezamestnaní z Erfurtu, sa spoznávajú na úrade práce. Sie reden über ihre Probleme und über mögliche Lösungen. – Hovoria o svojich problémoch a možných riešeniach.

 

Renate: Seit wann sind Sie arbeitslos?  – Odkedy ste nezamestnaný?

Klaus: Seitdem mein Betrieb vor sechs Monaten stillgelegt wurde.  – Od tej doby, čo môj podnik  pozastavil prevádzku. Ich war 18 Jahre lang Maschinist in einer Fabrik, die nicht mehr konkurrenzfähig war. – Bol som 18 rokov strojník v jednej fabrike, ktorá nebola už viac konkurencie schopná.

Renate: Ja, mir ist es ähnlich ergangen.  – Mne sa stalo podobne. Wir hatten in unserem Betrieb ein paar Monate Kurzarbeit und dann nach erfolglosen Verhandlungen mit einem Unternehmen kam die Stillegung.V našom podniku sme mali pár mesiacov skrátený pracovný čas a potom po neúspešných jednaniach s jedným podnikom prišlo zastavenie prevádzky.

Klaus: Und beim jetzigen Wirtschaftsklima besteht kaum eine Chance, eine neue Stellung zu finden. – Pri terajšej hospodárskej klíme existuje sotva nejaká šanca nájsť nejaké nové miesto.

Renate: Da haben Sie sicher recht! – To máte určite pravdu. Deshalb denke ich daran, eine neue Stellung in Berlin zu suchen. – Preto myslím na to, že budem hľadať nejaké nové miesto v Berlíne.

Klaus: Für mich wäre so was undenkbar. – Pre mňa by bolo také niečo nemysliteľné.  Ich habe hier meine ganze Familie und meinen Freundkreis. – Mám tu moju celú rodinu  a okruh priateľov. Außerdem ist es gar nicht so leicht, in Berlin eine erschwingliche Wohnung zu finden. – Okrem toho to nie je vôbec ľahké nájsť v Berlíne cenovo dostupný byt.

Renate: Was werden Sie also tun?  – Čo budete teda robiť? Hier bleiben und dahinvegetieren? – Zostať tu a len prežívať?

Klaus:  Ich habe vor, mich über Computerkurse zu erkundigen. – Mám v pláne, že sa budem informovať na počítačové kurzy.  Wenn ich auf diesem Gebiet Kenntnisse und Fertigkeiten vorweisen kann, habe ich vielleicht eine Chance auf Arbeit. – Keď budem vedieť preukázať  poznatky a zručnosti v tejto oblasti, mám snáď šancu na prácu.

Renate: Gute Idee!  – Dobrý nápad! Arbeit mit Computern hat wenigstens Zukunft. – Práca s počítačmi má aspoň budúcnosť.  Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. – Prajem Vám veľa šťastia.

Klaus: Danke, und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zukunft in Berlin. – Ďakujem a Vám prajem úspešnú budúcnosť v Berlíne.

Renate: Vielen Dank. – Veľká vďaka.

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *