Časy, Gramatika, Praktické témy

Modálne slovesá vo vedľajších vetách

Zdieľajte ďalej

Modalverben in Nebensätzen

Modálne slovesá vo vedľajších vetách

v prítomnom čase  préterite stojí modálne sloveso v určitom tvare spravidla na konci vedľajšej vety

– v perfekte, plukvamperfekte a v 1. budúcom čase stojí spôsobové sloveso v infinitíve na konci vety a určitý tvar pomocného slovesa haben/ werden sa kladie pred obidva infinitívy

Postavenie spôsobových slovies vo vedľajšej vete

Prítomný čas

Es ist klar, dass er das schreiben kann.

Je jasné, že to vie napísať.

Préteritum

Es ist klar, dass er das schreiben konnte.

Je jasné, že to vedel napísať.

Perfektum

Es ist klar, dass er das hat schreiben können.

Je jasné, že to vedel napísať.

Pluskvamperfektum

Es ist klar, dass er das hatte schreiben können.

Je jasné, že to vedel  napísať.

1. budúci čas

Es ist klar, dass er das wird schreiben können.

Je jasné, že to bude vedieť napísať.

 

Postavenie spôsobových slovies s dvoma infinitívmi v hlavnej vete.

Prítomný čas

Sie muss jetzt einkaufen gehen.

Musí ísť teraz nakupovať.

Préteritum

Sie musste gestern einkaufen gehen.

Musela ísť včera nakupovať.

Perfektum

Sie hat gestern einkaufen gehen müssen.

Musela ísť včera nakupovať.

 

Postavenie spôsobových slovies s dvoma infinitívmi vo vedľajšej vete

Prítomný čas

Ich weiß, dass sie jetzt einkaufen gehen muss.

Viem, že musí ísť teraz nakupovať.

Préteritum

Ich weiß, dass sie gestern einkaufen gehen musste.

Viem, že musela ísť včera nakupovať.

Perfektum

Ich weiß, dass sie gestern hat einkaufen gehen müssen.

Viem, že musela ísť včera nakupovať.

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *