Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Koronavírus- príznaky

Zdieľajte ďalej

Coronavirus – Symptome

Koronavírus – príznaky

 

Welche Symptome treten bei einer Erkrankung mit dem neuen Coronavirus auf?

Aké príznaky sa vyskytujú pri ochorení na nový koronavírus?

 

Die Symptome sind sehr variabel und unspezifisch. Symptome können auftreten:

Príznaky sú veľmi premenlivé a nešpecifické. Môžu sa vyskytnúť tieto príznaky:

 • Husten (meist trocken) / Kašeľ (väčšinou suchý)
 • Halsschmerzen / Bolesti v krku
 • Kurzatmigkeit / Dýchavičnosť
 • Fieber, Fiebergefühl / Horúčka, pocit horúčky
 • Muskelschmerzen / Bolesť svalov
 • Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns / Náhla strata čuchu a/ alebo chuti

Selten sind: / Zriedkavé sú:

 • Kopfschmerzen / Bolesť hlavy
 • Magen-Darm-Symptome / Gastrointestinálne príznaky
 • Bindehautentzündung / Zápal očných spojiviek
 • Schnupfen / Nádcha

Nicht alle Personen mit Symptomen werden auf das neue Coronavirus getestet. / Nie všetky osoby s príznakmi sa testujú na nový koronavírus.

Wenn Sie aber eines oder mehrere der beschriebenen Symptome haben, sind Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit am neuen Coronavirus erkrankt. / Ak máte jeden alebo viacero spomenutých príznakov, s veľkou pravdepodobnosťou máte ochorenie nového koronavírusu.

 

So schützen wir uns / Takto sa chránime

 

 2 Meter Abstand halten. / Držať odstup 2 metre.

Gründlich Hände waschen. / Dôkladne si umývať ruky.

Händeschütteln vermeiden. / Vyhnúť sa podávaniu rúk.

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen. / Kašľať a kýchať do vreckovky alebo do ramena (ohýbač ruky!).

 • Jetzt zu Hause bleiben. / Teraz zostávať doma.
 • Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation. / Do ordinácie (k lekárovi) a na pohotovosť iba po telefonickom ohlásení.

 

 

 

(Quelle: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#2102080616)

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *