Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Hľadanie práce II.

Zdieľajte ďalej

Jobsuche II.

Hľadanie práce II.

 

Pre viacej info pozri článok Hľadanie práce I. 

Wonach suchen Sie? – Čo hľadáte?

 • Ich suche einen Halbtagsjob / eine Teilzeitarbeit. – Hľadám prácu na pol dňa/ na čiastočný pracovný úväzok.
 • Ich möchte (unbedingt) Vollzeit arbeiten.Chcel (a) by som (bezpodmienečne) pracovať na plný pracovný úväzok.
 • Welche Minijobs gibt es im Moment? – Aké pracovné miesta (popri zamestnaní/ na pár hodín) sú (ponúkate) momentálne?
 • Ich würde gern ein Praktikum als Informatiker machen. – Rád by som si urobil praktikum (stáž/prax) ako informatik.
 • Ich bin gerade mit der Schule fertig geworden. Jetzt möchte ich ein Jahr als Au-pair arbeiten. Práve som dokončil (a)školu. Teraz by som chcel (a) pracovať rok ako au-pair.

 

Berufs- und Studienberatung  – Pracovné a študijné poradenstvo

 • Ich habe das Abitur / den Schulabschluss … und möchte studieren. Aber was? Das weiß ich nicht genau. – Mám maturitu/ ukončenie školy … a chcel(a) by som študovať. Ale čo? To presne neviem.
 • Meine Interessen sind … Welche Studiengänge würden Sie da empfehlen? – Moje záľuby sú … Ktorý študijný cyklus (Aký študijný postup) by ste mi odporučili?
 • Ich schließe in ein paar Monaten die Universität ab und weiß nicht genau, welchen Beruf ich ergreifen soll. – O pár mesiacov končím univerzitu a neviem presne, akú prácu si mám vybrať.
 • Ich bin nicht sicher, was ich nach dem Studium machen soll. – Nie som si istý/ istá, čo mám po štúdiu robiť.
 • Ich bräuchte Hilfe bei der Berufswahl. – Potreboval (a) by som pomoc pri výbere povolania (práce).

 

Nachfragen  – Doplňujúce otázky

 • Tut mir leid, das habe ich (jetzt) nicht verstanden. – Prepáčte, to som (teraz) nerozumel (a).
 • Könnten Sie das bitte wiederholen? – Mohli by ste to prosím zopakovať?
 • Bitte sagen Sie das noch einmal (langsamer). – Prosím, povedzte to ešte raz (pomalšie).
 • Können Sie den letzten Satz bitte wiederholen? – Môžete prosím zopakovať poslednú vetu?
 • Was heißt/bedeutet das? – Čo to znamená?
 • Das verstehe ich nicht. Können Sie mir das bitte erklären?Nerozumiem. Môžete mi to prosím vysvetliť?
 • Könnten Sie mir das bitte aufschreiben/buchstabieren? – Mohli by ste mi to prosím napísať/ vyhláskovať?
 • Ich lebe erst seit Kurzem in Deutschland/Österreich / der Schweiz. Žijem iba krátko v Nemecku/ Rakúsku/ vo Švajčiarsku.
 • Mein Deutsch ist leider noch nicht so gut. – Moja nemčina nie je žiaľ ešte tak dobrá.

 

(Quelle: Deutsch Perfekt.11/17. S.49)

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *