Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Hľadanie práce I.

Zdieľajte ďalej

Jobsuche I.

Hľadanie práce I.

Pre podobné témy pozri napr. článok Prvý deň v práci. 

 

Wie finde ich einen Job?  – Ako nájdem nejakú prácu?

In Deutschland können Sie als Arbeitssuchender immer persönlich zur Agentur für Arbeit oder einem ihrer Jobcenter gehen und sich dort beraten lassen. – V Nemecku môžete ako človek hľadajúci prácu ísť osobne do agentúry zaoberajúcej sa prácou alebo do jedného z ich centier a tam si nechať poradiť.

Im Jobcenter : V centre (stredisku) ponúkajúcom prácu

Begrüßung: – Pozdrav

 • Guten Tag. – Dobrý deň
 • Ich bin … von Beruf und suche eine Beschäftigung. – Povolaním som … a hľadám zamestananie/ prácu.
 • Ich bin ausgebildete(r) … und suche einen Job. – Som vyučený (vzdelaný) …. a hľadám prácu.
 • Haben Sie Arbeit im Bereich …? – Máte prácu v oblasti …?
 • Ich suche nach einem Job als … – Hľadám nejakú prácu ako …

 

Fragen

 • Ich weiß nicht, ob meine Berufsausbildung in Deutschland anerkannt wird. – Neviem, či bude moje odborné vzdelanie v Nemecku uznané.
 • Hier sind meine Zeugnisse. – Tu sú moje vysvedčenia. Werden diese in Deutschland anerkannt? – Budú uznané v Nemecku?
 • Welche Dokumente brauche ich für eine Bewerbung? – Aké dokumenty potrebujem k žiadosti?
 • Muss ich diese Zeugnisse ins Deutsche übersetzen lassen? – Musím nechať preložiť tieto vysvedčenia do nemčiny?
 • Ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung. – Nemám ukončené žiadne odborné vzdelanie. Was kann ich da machen? – Čo môžem (s tým) urobiť?
 • Welche Möglichkeiten habe ich? – Aké mám možnosti?
 • Kann ich ein Praktikum im Bereich … machen? – Môžem si urobiť prax (stáž) v oblasti …?
 • Gibt es die Möglichkeit, eine Weiterbildung zu machen? – Existuje možnosť urobiť si nejaké ďalšie vzdelávanie ?
 • Welche Weiterbildungskurse bieten Sie an? – Aké kurzy ďalšieho vzdelávania ponúkate?

(Quelle: Deutsch Perfekt.11/17. S.49)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *