Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Spojky

Konjunktionen entweder- oder, weder – noch, nicht nur – sondern auch, einerseits – andererseits, sowohl – als auch   Spojky buď – alebo, ani –ani, nielen – ale aj, na jednej strane – na druhej strane, tiež – ako aj   Diese Leute sind nicht nur sympathisch, sondern auch bereit, uns zu helfen. – Títo… Read More Spojky

Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Prípona LOS

Suffix  -los Prípona  – los – prípona –los vyjadruje to isté, čo výrazy frei von etwas (nezávislý, voľný, zbavený niečoho) a ohne etwas (bez niečoho): verantwortungslos – ohne Verantwortung (bez zodpovednosti), arbeitslos – ohne Arbeit (bez práce).   arbeitslos – nezamestnaný atemlos – bez dychu, zadychčaný bargeldlos – bezhotovostný bedeutungslos – bezvýznamný, nepodstatný bewusstlos –… Read More Prípona LOS

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Odlučiteľné a neodlučiteľné slovesá

Trennbare und untrennbare Verben – Übung Odlučiteľné a neodlučiteľné slovesá – cvičenie   Vyberte slovesá s odlučiteľnou predponou: abwaschen – aufpassen – aufräumen – beginnen – einkaufen – empfehlen – entschuldigen – erzählen – gefallen – gehören – mitnehmen – vergessen – verlieren   Doplňte k slovesám správne predpony: zusammen – zu – ab – an – weg… Read More Odlučiteľné a neodlučiteľné slovesá

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Zvratné slovesá

Reflexive Verben Zvratné slovesá   sich beteiligen – sa podieľať/ zúčastniť sa sich beeilen – sa ponáhľať sich erholen – si odpočinúť/ zotaviť sa sich erinnern – si spomenúť/ rozpamätať sa sich verspäten – sa oneskoriť sich ärgern – sa hnevať sich beschweren – sa sťažovať sich kümmern – sa starať sich unterhalten – zhovárať… Read More Zvratné slovesá

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Opytovacie zámená

Fragepronomen Opytovacie zámená       Wer? Kto?                   Wer ist das?  Das ist Martin. Kto je to?  To je Martin!  Wer geht dort spazieren?  Ein Mann, Frau Helga!  Kto sa tam prechádza?  Nejaký muž, pani Helga! ________________________________________________________________ Was? Čo?                         Was ist das?  Das ist ein Ball.… Read More Opytovacie zámená

Časy, Gramatika, Slovná Zásoba

Nepravidelné slovesá- časovanie

Unregelmäßige Verben – Konjugation Nepravidelné slovesá – Časovanie a → ä   schlafen spať fahren cestovať/ jazdiť laufen behať fangen chytiť raten radiť/ hádať halten držať waschen umyť tragen  nosiť ich (ja) schlafe fahre laufe fange rate halte wasche trage du (ty) schläfst fährst läufst fängst rätst hältst wäschst trägst er (on) sie (ona) es… Read More Nepravidelné slovesá- časovanie

Fráze, Gramatika, Praktické témy

Test

Úrovňový test Könnt ihr bitte alle Fenster _______ ? a) auf machen b) aufmachen c) machen auf d) machenauf    Meine Freundin, ___ ich seit drei Jahren kenne, heiratet nächste Woche.  a) der b) sie c) die d) wie   Petra wohnt in Berlin, ______ sie die Stadt nicht mag.  a) obwohl b) weil c)… Read More Test

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Sloveso Mať

Verb haben Sloveso mať   Prítomný čas   jednotné číslo množné číslo 1.os. ich habe (mám) wir haben (máme) 2.os. du hast (máš) ihr habt (máte) 3.os. er hat (má) sie hat (má) es hat (má) sie haben (majú) Sie haben (máte) – vykanie   Préteritum (minulý čas) – je zvyčajná forma rozprávania súvislých príbehov.… Read More Sloveso Mať

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Spojky

Konjunktionen Spojky   und : Ich bin 30 Jahre alt und lebe in Berlin.                               Mám 30 rokov a žijem v Berlíne.   aber :  Ich bin in der Slowakei geboren, aber lebe jetzt in Deutschland.                               Narodil (a) som sa na Slovensku, ale teraz žijem v Nemecku   oder : Ich gehe heute ins Kino oder zu einer… Read More Spojky

Časy, Gramatika, Praktické témy

Perfektum opakovanie

Perfekt – Wiederholung? Perfektum – opakovanie? Na zopakovanie si pozrite napr. ako sa tvorí predminulý čas.   – perfektum je zložený minulý čas – tvorí sa spojením pomocného slovesa haben alebo sein + minulé príčastie   slabé slovesá: haben/ sein + ge +slovesný kmeň+ t = Ich habe gekauft. Kúpil(a) som.    slovesá končiace na –ieren:… Read More Perfektum opakovanie

Fráze, Gramatika, Praktické témy

Sloveso Smieť

Verb dürfen. – Was darf der Patient nicht tun? Sloveso smieť.  – Čo nesmie robiť pacient?   → základný význam slovesa dürfen je smieť, mať dovolené, avšak často ho prekladáme ako môcť. V tomto význame ho nahrádza sloveso können, ale sloveso dürfen je zdvorilejšie  a používa sa najmä vtedy, ak je medzi osobami vekový rozdiel alebo rozdiel… Read More Sloveso Smieť

Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Odlučiteľné predpony

Trennbare Präfixe Odlučiteľné predpony   ab-    abholen (vyzdvihnúť), abfahren (odísť, odcestovať) abhalten an-    ankommen (prísť), anfangen (začať), anstellen (nastaviť) auf-    aufstehen (vstávať – napr. z postele), aufhören (prestať), auftreten (vystúpiť, vzniknúť ) aus-    ausgehen (vychádzať), aussteigen (vystúpiť – napr. z vlaku) bei-    beibringen (oznámiť, podať) ein-    einschlafen (zaspať, zaspávať), einsteigen… Read More Odlučiteľné predpony

Časy, Fráze, Gramatika

Test

TEST Welche Antwort ist richtig? (mehrere Antworten sind möglich) Ktorá odpoveď je správna? (sú možné viaceré odpovede) Komisch, _________ England fahren Autofahrer links. a) im b) in der c) in d) bei   Tom freut sich _________ das Geschenk. a) auf b) von c) über d) aus   Er hatte einen Koffer bei __________ .… Read More Test

Časy, Gramatika, Praktické témy

Konjunktív

Konjunktiv Konjunktív   – slovenčina konjunktív nemá, avšak slovenský podmieňovací spôsob je mu podobný – v nemčine sa používa na vyjadrenie neskutočnosti, možnosti, želania – v nemčine rozlišujeme:   Konjunktiv I. (konjunktív nepriamej reči) –  konjunktív prítomného času – konjunktív  perfekta  – konjunktív budúceho času   Konjunktiv II. (konjunktív irrealis) – konjunktív  préterita – konjunktív pluskvamperfekta  … Read More Konjunktív

Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Príslovky času príklady

Beispielsätze – Temporaladverbien Príkladné vety – príslovky času   Pre článok o príslovkách času, ako ich tvoríme, pozri tuná.  Pro Jahr/ Jährlich kommen durchschnittlich tausend Leute zu uns. Ročne k nám prichádza priemerne tisíc ľudí.   Sie haben pro Tag/ täglich ungefähr zwanzig Kilometer zurückgelegt. Zdolali denne približne dvadsať kilometrov.   Er fragt immer zuerst die… Read More Príslovky času príklady

Gramatika, Slovná Zásoba

Príslovky času

Temporaladverbien Príslovky času   – základné príslovky času odpovedajú napríklad na otázky typu: wann? (kedy?) seit/ ab wann? (odkedy?) bis wann? (dokedy?) wie lange? (ako dlho?) wie oft? (ako často?) – informujú o deji, ktorý prebiehal v minulosti, prítomnosti, budúcnosti alebo všeobecné časové trvanie. – niektoré príslovky sa tvoria nasledovne:   podstatné meno + (prípona) –s =… Read More Príslovky času