Časy, Gramatika, Praktické témy

Modálne slovesá vo vedľajších vetách

Modalverben in Nebensätzen Modálne slovesá vo vedľajších vetách – v prítomnom čase  préterite stojí modálne sloveso v určitom tvare spravidla na konci vedľajšej vety – v perfekte, plukvamperfekte a v 1. budúcom čase stojí spôsobové sloveso v infinitíve na konci vety a určitý tvar pomocného slovesa haben/ werden sa kladie pred obidva infinitívy Postavenie spôsobových slovies vo vedľajšej vete Prítomný čas Es… Read More Modálne slovesá vo vedľajších vetách

Gramatika, Praktické témy

Opytovacie zámenné príslovky

Fragen mit Pronominaladverbien – Beispiele Opytovacie zámenné príslovky – príklady   – zámenné príslovky sa skladajú  z predložky a ukazovacieho  alebo opytovacieho zámena. – ak ide o vec, použijeme v otázke zámenné príslovky opytovacie (wo + predložka) a v odpovedi zámenné príslovky ukazovacie (da + predložka) – Wovon erzählst du? O čom rozprávaš?/   Ich erzähle davon.  Rozprávam o tom. – ak sa začína… Read More Opytovacie zámenné príslovky

Časy, Gramatika, Praktické témy

Rozkazovací spôsob

Imperativ Rozkazovací spôsob → môže vyjadrovať prosbu, príkaz, návrh, radu, odporučenie, varovanie  atď. Rozkazovací spôsob netvoria modálne slovesá a tiež neosobné slovesá ako napr. regnen (pršať). → nemčina používa tvary rozkazovacieho spôsobu pre tieto osoby: du (tykanie jednej osobe) wir ihr (tykanie viacerým osobám) Sie (vykanie jednej alebo viacerým osobám)   Ako sa tvorí rozkazovací spôsob?… Read More Rozkazovací spôsob

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Privlastňovacie zámená

Possessivpronomina Privlastňovacie zámená    Jednotné číslo Osobné zámeno Privlastňovacie zámeno Muž .rod Žen. rod Stred. rod Množné číslo 1. osoba ich mein     (môj) meine  (moja) mein    (moje) meine (moji/moje) 2. osoba du dein      (tvoj) deine   (tvoja) dein     (tvoje) deine (tvoji/tvoje)   3. osoba er sein       (jeho) seine    (jeho) sein      (jeho) seine     (jeho) sie ihr           (jej)… Read More Privlastňovacie zámená

Fráze, Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Vyjadriť vlastný názor

Eigene Meinung äußern Vyjadriť vlastný názor   Ich finde…   Myslím si… Ich meine…   Myslím si… Ich glaube…    Myslím si/ Verím… Ich glaube eigentlich…    Vlastne si myslím… Trotzdem glaube ich, dass…    Napriek tomu si myslím, že… Ich weiß nicht…   Neviem… Meines Erachtens…   Podľa môjho názoru… Meiner Meinung nach…   Podľa môjho názoru… Ich bin der Meinung nach…  … Read More Vyjadriť vlastný názor

Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Príslovky a príslovkové určenie

Adverbien und adverbiale Bestimmung – Bespielsätze Príslovky a príslovkové určenie – príkladné vety   Im Februar ist es am kältesten. – Vo februári je najchladnejšie. Welches Lied hat dir am besten gefallen? – Ktorá pieseň sa ti najviac páčila? Petra war am elegantesten von allen Frauen gekleidet. – Petra bola oblečená najelegantnejšie zo všetkých žien. Er… Read More Príslovky a príslovkové určenie

Časy, Gramatika, Praktické témy

Predložky s datívom a akuzatívom

Präpositionen mit Dativ und Akkusativ – Beispielsätze Predložky s datívom a akuzatívom – príkladné vety   Jeden Morgen geht er zum Bäcker, um frische Brötchen zu holen. – Každé ráno chodí k pekárovi, aby si doniesol chlieb. Sie ist zur/ in die Post gegangen, um ein Telegramm aufzugeben. – Išla na poštu, aby podala telegram. An der Ecke… Read More Predložky s datívom a akuzatívom

Časy, Fráze, Gramatika

Modálne slovesá vo vete

Modalverben im Satz Modálne slovesá vo vete   → postavenie modálnych slovies v hlavnej vete: prítomný čas: Die Lehrerin will mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chce hovoriť s tým študentom. préteritum: Die Lehrerin wollte mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chcela hovoriť s tým študentom perfektum: Die Lehrerin hat mit dem Studenten sprechen wollen./ Učiteľka chcela hovoriť … Read More Modálne slovesá vo vete

Časy, Gramatika, Praktické témy

Futurum I.

Futur I. – Beispielsätze Futurum I. – Príkladné vety   Hans wird seine Freundin Paula besuchen. – Hans navštívi svoju priateľku Paulu. Ich werde bestimmt nicht kommen. – Ja určite neprídem. Hier wird man ein Einkaufszentrum bauen. – Tu sa bude stavať nákupné centrum. Wohin werden ihr gehen? – Kam pôjdete? Sie werden davon begeistert… Read More Futurum I.

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Predložka Bez

Präposition – ohne Predložka – bez   →  ohne Mühe – bez (väčších ťažkostí) → ohne Umstände – bez okolkov → ohne Verzug – neodkladne → ohne Absicht – nechtiac → ohne mein Wissen – bez môjho  vedomia → ohne mein Dazutun – bez môjho pričinenia → ohne Zweifel, ohne Frage – bez pochyby →… Read More Predložka Bez

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Privlastňovacie zámená vo vetách

Possessivpronomen in Sätzen Privlastňovacie zámená vo vetách   Sind Ihre Tochter und Ihr Sohn mit dem Studium schon fertig? – Ukončili štúdium Vaša dcéra a Váš syn? Und wo arbeitet jetzt Ihr Mann? – A kde pracuje teraz Váš muž? Herr Werner hat die Hunde fotografiert und hat ihr Foto unseren Kindern geschenkt. – Pán Werner vyfotografoval… Read More Privlastňovacie zámená vo vetách

Časy, Gramatika

Advent – slovná zásoba

Adventszeit – Wortschatz Adventné obdobie – slovná zásoba   der Advent – advent die Kerze – sviečka die Kiefer – borovica die Kirche – kostol der Kranz – veniec die Krippe – jasličky der Lebkuchen – perník die Wunderkerze – prskavka die Weihnachtszeit – obdobie Vianoc der Weihnachtsmarkt – vianočný trh das Weihnachtslied – koleda… Read More Advent – slovná zásoba

Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Predložka wegen s genitívom

Präposition wegen mit Genitiv – Beispielsätze Predložka wegen s genitívom – príkladné vety   wegen – väzba s 2.pádom   a) (dôvod, príčina) pre, kvôli Heute ist wegen technischer Schwierigkeiten geschlossen. Dnes je zatvorené z (kvôli) technických príčin. Wegen dieser Angelegenheit müssen wir zum Chef gehen. Kvôli tejto záležitosti musíme ísť k šéfovi. Hamburg ist vor allem wegen… Read More Predložka wegen s genitívom

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Spojky

Konjunktionen entweder- oder, weder – noch, nicht nur – sondern auch, einerseits – andererseits, sowohl – als auch   Spojky buď – alebo, ani –ani, nielen – ale aj, na jednej strane – na druhej strane, tiež – ako aj   Diese Leute sind nicht nur sympathisch, sondern auch bereit, uns zu helfen. – Títo… Read More Spojky

Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Prípona LOS

Suffix  -los Prípona  – los – prípona –los vyjadruje to isté, čo výrazy frei von etwas (nezávislý, voľný, zbavený niečoho) a ohne etwas (bez niečoho): verantwortungslos – ohne Verantwortung (bez zodpovednosti), arbeitslos – ohne Arbeit (bez práce).   arbeitslos – nezamestnaný atemlos – bez dychu, zadychčaný bargeldlos – bezhotovostný bedeutungslos – bezvýznamný, nepodstatný bewusstlos –… Read More Prípona LOS

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Odlučiteľné a neodlučiteľné slovesá

Trennbare und untrennbare Verben – Übung Odlučiteľné a neodlučiteľné slovesá – cvičenie   Vyberte slovesá s odlučiteľnou predponou: abwaschen – aufpassen – aufräumen – beginnen – einkaufen – empfehlen – entschuldigen – erzählen – gefallen – gehören – mitnehmen – vergessen – verlieren   Doplňte k slovesám správne predpony: zusammen – zu – ab – an – weg… Read More Odlučiteľné a neodlučiteľné slovesá

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Zvratné slovesá

Reflexive Verben Zvratné slovesá   sich beteiligen – sa podieľať/ zúčastniť sa sich beeilen – sa ponáhľať sich erholen – si odpočinúť/ zotaviť sa sich erinnern – si spomenúť/ rozpamätať sa sich verspäten – sa oneskoriť sich ärgern – sa hnevať sich beschweren – sa sťažovať sich kümmern – sa starať sich unterhalten – zhovárať… Read More Zvratné slovesá