Časy, Gramatika, Praktické témy

Modálne slovesá vo vedľajších vetách

Modalverben in Nebensätzen Modálne slovesá vo vedľajších vetách – v prítomnom čase  préterite stojí modálne sloveso v určitom tvare spravidla na konci vedľajšej vety – v perfekte, plukvamperfekte a v 1. budúcom čase stojí spôsobové sloveso v infinitíve na konci vety a určitý tvar pomocného slovesa haben/ werden sa kladie pred obidva infinitívy Postavenie spôsobových slovies vo vedľajšej vete Prítomný čas Es… Read More Modálne slovesá vo vedľajších vetách

Časy, Gramatika, Praktické témy

Rozkazovací spôsob

Imperativ Rozkazovací spôsob → môže vyjadrovať prosbu, príkaz, návrh, radu, odporučenie, varovanie  atď. Rozkazovací spôsob netvoria modálne slovesá a tiež neosobné slovesá ako napr. regnen (pršať). → nemčina používa tvary rozkazovacieho spôsobu pre tieto osoby: du (tykanie jednej osobe) wir ihr (tykanie viacerým osobám) Sie (vykanie jednej alebo viacerým osobám)   Ako sa tvorí rozkazovací spôsob?… Read More Rozkazovací spôsob

Časy, Gramatika, Praktické témy

Predložky s datívom a akuzatívom

Präpositionen mit Dativ und Akkusativ – Beispielsätze Predložky s datívom a akuzatívom – príkladné vety   Jeden Morgen geht er zum Bäcker, um frische Brötchen zu holen. – Každé ráno chodí k pekárovi, aby si doniesol chlieb. Sie ist zur/ in die Post gegangen, um ein Telegramm aufzugeben. – Išla na poštu, aby podala telegram. An der Ecke… Read More Predložky s datívom a akuzatívom

Časy, Fráze, Gramatika

Modálne slovesá vo vete

Modalverben im Satz Modálne slovesá vo vete   → postavenie modálnych slovies v hlavnej vete: prítomný čas: Die Lehrerin will mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chce hovoriť s tým študentom. préteritum: Die Lehrerin wollte mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chcela hovoriť s tým študentom perfektum: Die Lehrerin hat mit dem Studenten sprechen wollen./ Učiteľka chcela hovoriť … Read More Modálne slovesá vo vete

Časy, Gramatika, Praktické témy

Futurum I.

Futur I. – Beispielsätze Futurum I. – Príkladné vety   Hans wird seine Freundin Paula besuchen. – Hans navštívi svoju priateľku Paulu. Ich werde bestimmt nicht kommen. – Ja určite neprídem. Hier wird man ein Einkaufszentrum bauen. – Tu sa bude stavať nákupné centrum. Wohin werden ihr gehen? – Kam pôjdete? Sie werden davon begeistert… Read More Futurum I.

Časy, Gramatika

Advent – slovná zásoba

Adventszeit – Wortschatz Adventné obdobie – slovná zásoba   der Advent – advent die Kerze – sviečka die Kiefer – borovica die Kirche – kostol der Kranz – veniec die Krippe – jasličky der Lebkuchen – perník die Wunderkerze – prskavka die Weihnachtszeit – obdobie Vianoc der Weihnachtsmarkt – vianočný trh das Weihnachtslied – koleda… Read More Advent – slovná zásoba

Časy, Gramatika, Slovná Zásoba

Nepravidelné slovesá- časovanie

Unregelmäßige Verben – Konjugation Nepravidelné slovesá – Časovanie a → ä   schlafen spať fahren cestovať/ jazdiť laufen behať fangen chytiť raten radiť/ hádať halten držať waschen umyť tragen  nosiť ich (ja) schlafe fahre laufe fange rate halte wasche trage du (ty) schläfst fährst läufst fängst rätst hältst wäschst trägst er (on) sie (ona) es… Read More Nepravidelné slovesá- časovanie

Časy, Gramatika, Praktické témy

Perfektum opakovanie

Perfekt – Wiederholung? Perfektum – opakovanie? Na zopakovanie si pozrite napr. ako sa tvorí predminulý čas.   – perfektum je zložený minulý čas – tvorí sa spojením pomocného slovesa haben alebo sein + minulé príčastie   slabé slovesá: haben/ sein + ge +slovesný kmeň+ t = Ich habe gekauft. Kúpil(a) som.    slovesá končiace na –ieren:… Read More Perfektum opakovanie

Časy, Fráze, Gramatika

Test

TEST Welche Antwort ist richtig? (mehrere Antworten sind möglich) Ktorá odpoveď je správna? (sú možné viaceré odpovede) Komisch, _________ England fahren Autofahrer links. a) im b) in der c) in d) bei   Tom freut sich _________ das Geschenk. a) auf b) von c) über d) aus   Er hatte einen Koffer bei __________ .… Read More Test

Časy, Gramatika, Praktické témy

Konjunktív

Konjunktiv Konjunktív   – slovenčina konjunktív nemá, avšak slovenský podmieňovací spôsob je mu podobný – v nemčine sa používa na vyjadrenie neskutočnosti, možnosti, želania – v nemčine rozlišujeme:   Konjunktiv I. (konjunktív nepriamej reči) –  konjunktív prítomného času – konjunktív  perfekta  – konjunktív budúceho času   Konjunktiv II. (konjunktív irrealis) – konjunktív  préterita – konjunktív pluskvamperfekta  … Read More Konjunktív

Časy, Gramatika, Slovná Zásoba

Predminulý čas

Plusquamperfekt Pluskvamperfektum – predminulý čas   – vyjadruje minulý dej ukončený v minulosti alebo minulý dej, ktorý predchádzal inému minulému deju. Ako ho tvoríme? hatten/ war (vyčasované) + minulé príčastie     Kedy ho používame? na vyjadrenie minulého deja, ktorý bol ukončený v dávnej minulosti na vyjadrenie minulého deja (tvar pluskvamperfekta), ktorý predchádza inému minulému deju (spravidla… Read More Predminulý čas

Časy, Gramatika, Praktické témy

Slovesá I.

INFINITIV MIT ZU – VERBEN I. INFINITÍV S ZU – SLOVESÁ I.   – nemecký infinitív (neurčitok slovesa) môžeme vo vete používať s časticou zu:   vyskytuje sa pri väčšine slovies v infinitíve a stojí pred infinitívom a píše sa oddelene: Es lohnt sich nicht,  dorthin zu fahren. Neoplatí sa tam cestovať.   pri slovesách s odlučiteľnou predponou sa vkladá zu… Read More Slovesá I.

Časy, Gramatika

Slovesný rod II.

Genus Verbi   – Teil II. Slovesný rod  – časť II. Pre viacej info o tvorení trpného rodu pozri tento článok. Passiv – Trpný rod tvorenie trpného rodu – pluskvamperfektum :  war+minulé príčastia+worden               ich war informiert worden   (Bol som informovaný.)      du warst informiert worden er war informiert worden wir… Read More Slovesný rod II.

Časy, Gramatika

Slovesný rod I.

Genus Verbi   – Teil I. Slovesný rod  – časť I. Pre info ako nahradiť činný rod trpným rodom pozri tento článok.   – v nemčine rozlišujeme dvojaký slovesný rod: činný a trpný – pre činný rod je typické, že dej vychádza z podmetu, ktorý je nositeľom deja – pre trpný rod nie je väčšinou nositeľ deja vôbec vyjadrený… Read More Slovesný rod I.

Časy, Gramatika

Nahradzovanie činného rodu trpným rodom

Nahradzovanie činného rodu trpným rodom Pre info ako tvoriť trpný rod pozri tieto články, tvorenie trpného rodu I. a II. – pri nahradzovaní činného rodu trpným sa predmet aktívnej vety (den Mitarbeiter) stáva podmetom pasívnej vety (der Mitarbeiter) a dochádza aj k zmene 4.pádu na 1.pád (den Mitarbeiter → der Mitarbeiter).   Činný rod:   Der Chef informiert… Read More Nahradzovanie činného rodu trpným rodom

Časy, Gramatika

Modálne slovesá Préteritum

Modalverben – Präterirum Modálne slovesá – préteritum (jednoduchý minulý čas)   – préteritum sa tvorí vložením t medzi slovesný kmeň a osobnú koncovku – pri slovesách können, dürfen, müssen a mögen dochádza i k strane prehlásky – prvá a tretia osoba je rovnaká   dürfen – smieť ich durfte (smel som)         wir durften du durftest                          ihr durftet er durfte                              sie durften Ich… Read More Modálne slovesá Préteritum