Časy, Gramatika, Slovná Zásoba

Nepravidelné slovesá- časovanie

Unregelmäßige Verben – Konjugation Nepravidelné slovesá – Časovanie a → ä   schlafen spať fahren cestovať/ jazdiť laufen behať fangen chytiť raten radiť/ hádať halten držať waschen umyť tragen  nosiť ich (ja) schlafe fahre laufe fange rate halte wasche trage du (ty) schläfst fährst läufst fängst rätst hältst wäschst trägst er (on) sie (ona) es… Read More Nepravidelné slovesá- časovanie

Časy, Gramatika, Praktické témy

Perfektum opakovanie

Perfekt – Wiederholung? Perfektum – opakovanie? Na zopakovanie si pozrite napr. ako sa tvorí predminulý čas.   – perfektum je zložený minulý čas – tvorí sa spojením pomocného slovesa haben alebo sein + minulé príčastie   slabé slovesá: haben/ sein + ge +slovesný kmeň+ t = Ich habe gekauft. Kúpil(a) som.    slovesá končiace na –ieren:… Read More Perfektum opakovanie

Časy, Fráze, Gramatika

Test

TEST Welche Antwort ist richtig? (mehrere Antworten sind möglich) Ktorá odpoveď je správna? (sú možné viaceré odpovede) Komisch, _________ England fahren Autofahrer links. a) im b) in der c) in d) bei   Tom freut sich _________ das Geschenk. a) auf b) von c) über d) aus   Er hatte einen Koffer bei __________ .… Read More Test

Časy, Gramatika, Praktické témy

Konjunktív

Konjunktiv Konjunktív   – slovenčina konjunktív nemá, avšak slovenský podmieňovací spôsob je mu podobný – v nemčine sa používa na vyjadrenie neskutočnosti, možnosti, želania – v nemčine rozlišujeme:   Konjunktiv I. (konjunktív nepriamej reči) –  konjunktív prítomného času – konjunktív  perfekta  – konjunktív budúceho času   Konjunktiv II. (konjunktív irrealis) – konjunktív  préterita – konjunktív pluskvamperfekta  … Read More Konjunktív

Časy, Gramatika, Slovná Zásoba

Predminulý čas

Plusquamperfekt Pluskvamperfektum – predminulý čas   – vyjadruje minulý dej ukončený v minulosti alebo minulý dej, ktorý predchádzal inému minulému deju. Ako ho tvoríme? hatten/ war (vyčasované) + minulé príčastie     Kedy ho používame? na vyjadrenie minulého deja, ktorý bol ukončený v dávnej minulosti na vyjadrenie minulého deja (tvar pluskvamperfekta), ktorý predchádza inému minulému deju (spravidla… Read More Predminulý čas

Časy, Gramatika, Praktické témy

Slovesá I.

INFINITIV MIT ZU – VERBEN I. INFINITÍV S ZU – SLOVESÁ I.   – nemecký infinitív (neurčitok slovesa) môžeme vo vete používať s časticou zu:   vyskytuje sa pri väčšine slovies v infinitíve a stojí pred infinitívom a píše sa oddelene: Es lohnt sich nicht,  dorthin zu fahren. Neoplatí sa tam cestovať.   pri slovesách s odlučiteľnou predponou sa vkladá zu… Read More Slovesá I.

Časy, Gramatika

Slovesný rod II.

Genus Verbi   – Teil II. Slovesný rod  – časť II. Pre viacej info o tvorení trpného rodu pozri tento článok. Passiv – Trpný rod tvorenie trpného rodu – pluskvamperfektum :  war+minulé príčastia+worden               ich war informiert worden   (Bol som informovaný.)      du warst informiert worden er war informiert worden wir… Read More Slovesný rod II.

Časy, Gramatika

Slovesný rod I.

Genus Verbi   – Teil I. Slovesný rod  – časť I. Pre info ako nahradiť činný rod trpným rodom pozri tento článok.   – v nemčine rozlišujeme dvojaký slovesný rod: činný a trpný – pre činný rod je typické, že dej vychádza z podmetu, ktorý je nositeľom deja – pre trpný rod nie je väčšinou nositeľ deja vôbec vyjadrený… Read More Slovesný rod I.

Časy, Gramatika

Nahradzovanie činného rodu trpným rodom

Nahradzovanie činného rodu trpným rodom Pre info ako tvoriť trpný rod pozri tieto články, tvorenie trpného rodu I. a II. – pri nahradzovaní činného rodu trpným sa predmet aktívnej vety (den Mitarbeiter) stáva podmetom pasívnej vety (der Mitarbeiter) a dochádza aj k zmene 4.pádu na 1.pád (den Mitarbeiter → der Mitarbeiter).   Činný rod:   Der Chef informiert… Read More Nahradzovanie činného rodu trpným rodom

Časy, Gramatika

Modálne slovesá Préteritum

Modalverben – Präterirum Modálne slovesá – préteritum (jednoduchý minulý čas)   – préteritum sa tvorí vložením t medzi slovesný kmeň a osobnú koncovku – pri slovesách können, dürfen, müssen a mögen dochádza i k strane prehlásky – prvá a tretia osoba je rovnaká   dürfen – smieť ich durfte (smel som)         wir durften du durftest                          ihr durftet er durfte                              sie durften Ich… Read More Modálne slovesá Préteritum

Časy, Gramatika

Časové vety

Časové vety Temporalsätze   – môžu vyjadrovať súčasnosť, predčasnosť a následnosť deja vo vzťahu k deju v hlavnej vete. – spojky wenn a als prekladáme pomocou keď   Prítomnosť Minulosť Dej sa uskutočnil len raz wenn  als Opakovaný dej wenn wenn   – wenn  používame vo vetách, ktoré popisujú prítomný, budúci a opakovaný minulý dej. Na zdôraznenie opakovanosti slúži niekedy príslovka jedes Mal (zakaždým), immer (vždy), vielmals(mnohokrát), mehrmals (viackrát), oft (často) a iné. – als používame vo vetách, ktoré… Read More Časové vety

Časy, Gramatika

Zvratné slovesá

Zvratné slovesá Reflexive Verben   – spravidla sa vyskytujú so zvratným slovesom sich – väčšina nemeckých slovies sa spája so zvratným slovesom v 4. páde   sich freuen – tešiť sa  (so 4. pádom) ich freue mich        teším sa                           wir freuen uns          tešíme sa   du freust dich          tešíš sa                           ihr freut euch           tešíte sa er,sie,es freut sich      teší sa                         sie, Sie freuen… Read More Zvratné slovesá

Časy, Gramatika

Minulý čas 2

Minulý čas – perfektum nepravidelné slovesá – haben/sein +  ge-kmeň slovesa- en   heißen ich habe geheißen          volal (a) som sa            wir haben  geheißen       volali sme sa du hast geheißen            volal (a) si sa                ihr habt  geheißen          volali ste sa er,sie,es hat  geheißen    volal (a),(o) si  sa         sie,Sie haben  geheißen  volali sa/ ste sa   bleiben ich bin geblieben           zostal som                 wir… Read More Minulý čas 2

Časy, Gramatika

Zápor

Negation / Zápor Najčastejšie výrazy vyjadrujúce zápor   Záporná veta                                                                          Kladná  veta   nein (nie)                                                                               ja (áno) Schmeckt dir… Read More Zápor

Časy, Gramatika

Minulý čas 1

Minulý čas – perfektum vyskytuje sa predovšetkým  v bežnej komunikácii, v rozhovore. Výnimku tvoria modálne slovesá a pomocné slovesá, pri ktorých sa pre vyjadrenie minulosti prevažne používa préteritum.   Perfektum sa tvorí :   pravidelné slovesá – haben/sein + ge-kmeň slovesa-(e)t ich habe gesagt        povedal (a) som              wir haben gesagt        povedali sme du hast gesagt          povedal (a) si                  ihr habt gesagt           povedali ste er,sie,es… Read More Minulý čas 1

Časy, Gramatika

Budúci čas

Budúci čas v  nemčine existujú dva budúce časy – futúrum I. a futúrum II.   – futúrum I. je základným budúcim časom v nemčine – nemčina často nahrádza budúci čas prítomným časom, predovšetkým ak je vo vete príslovkové určenie vzťahujúce sa k budúcnosti – morgen, in einer Woche, am nächsten Wochenende a iné. Alebo je kontext jednoznačný, ak ide o bezprostrednú… Read More Budúci čas

Časy, Gramatika

Slovesá s neodlúčiteľnou predponou

Časovanie slovies s odlúčiteľnou predponou   Prítomný čas slovesa besuchen (navštíviť) : ich besuche                      wir besuchen du besuchst                      ihr  besucht er, sie, es besucht             sie, Sie besuchen   Ako to vyzerá vo vete: Wir besuchen dich heute. Navštívime ťa dnes.   Dôležité neodlúčiteľné predpony   be –      bekommen           Was bekommst du zum Geburtstag?  – Čo dostaneš k narodeninám? ge –      gefallen                Wie gefällt dir meine Wohnung? – Ako sa… Read More Slovesá s neodlúčiteľnou predponou