Časy, Gramatika, Praktické témy

Modálne slovesá vo vedľajších vetách

Modalverben in Nebensätzen Modálne slovesá vo vedľajších vetách – v prítomnom čase  préterite stojí modálne sloveso v určitom tvare spravidla na konci vedľajšej vety – v perfekte, plukvamperfekte a v 1. budúcom čase stojí spôsobové sloveso v infinitíve na konci vety a určitý tvar pomocného slovesa haben/ werden sa kladie pred obidva infinitívy Postavenie spôsobových slovies vo vedľajšej vete Prítomný čas Es… Read More Modálne slovesá vo vedľajších vetách