Časy, Gramatika, Praktické témy

Slovesá I.

INFINITIV MIT ZU – VERBEN I. INFINITÍV S ZU – SLOVESÁ I.   – nemecký infinitív (neurčitok slovesa) môžeme vo vete používať s časticou zu:   vyskytuje sa pri väčšine slovies v infinitíve a stojí pred infinitívom a píše sa oddelene: Es lohnt sich nicht,  dorthin zu fahren. Neoplatí sa tam cestovať.   pri slovesách s odlučiteľnou predponou sa vkladá zu… Read More Slovesá I.

Gramatika, Praktické témy

Závislý infinitív

INFINITIV MIT ZU – ZÁVISLÝ INFINITÍV   – infinitív môže byť vo vete závislý od podstatného mena, prídavného mena, slovesa.   Infinitív závislý od podstatného mena. – s infinitívom sa často spájajú tieto podstatné mená: die Angst (strach) – Ich habe Angst, so spät nach Hause zu gehen. Mám strach ísť tak neskoro domov. die Lust… Read More Závislý infinitív

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Práca a mzda

Beruf und Gehalt Práca a mzda   Über Beruf und Einkommen sprechen / Hovoriť o práci a príjme Ich verdiene ganz gut /nicht schlecht. – Zarábam celkom dobre/ nie zle. Das ist ein angemessenes Durchschnittsgehalt. – Je to primeraný priemerný plat. Ich habe keinen Grund zur Klage. – Nemám žiadny dôvod sa sťažovať. Ich kann mir viel/ wenig/… Read More Práca a mzda