Gramatika, Slovná Zásoba

Kedy použijeme zámeno „welcher“ a „was für ein“?

Kedy použijeme zámeno „welcher“ a kedy zámeno „was für ein“? Pre príklad ako tvoriť zámená Ktorý a Aký pozri tu.   – tieto zámená sa od seba líšia podobne ako slovenské „ktorý“ a „aký“. Rozlíšenie medzi týmito zámenami sa v nemčine dôsledne dodržujú.   OTÁZKA – zámenom welcher  – ktorý vyberáme osobu alebo predmet z určitej skupiny osôb… Read More Kedy použijeme zámeno „welcher“ a „was für ein“?

Gramatika, Slovná Zásoba

Zámená KTORÝ a AKÝ

Pronomen welcher a was für ein (er) Zámená ktorý a aký Pre rozlíšenie kedy použiť ktoré zámeno pozri tento článok. – zámeno welcher sa skloňuje ako určitý člen a vyskytuje sa v týchto tvaroch: welcher (der) – ktorý  welche (die) – ktorá  welches (das) –ktoré welche (die – mč) – ktoré, ktorí   – prídavné meno, ktoré po… Read More Zámená KTORÝ a AKÝ

Gramatika, Slovná Zásoba

Spodstatnené prídavné mená a príčastia Príklady

Príklady spodstatnených prídavných mien a príčastí – spodstatnené prídavné meno alebo príčastie vytvára mužské aj ženské podoby Pre info ako sa spodstatnené prídavné mená a príčastia tvoria pozri tento článok.    Tvary pre mužský a ženský rod (názvy osôb) der Taubstumme/ die Taubstumme – hluchonemý/ hluchonemá der Verletzte/ die Verletzte – zranený/ zranená der Weiße/ die Weiße… Read More Spodstatnené prídavné mená a príčastia Príklady

Gramatika, Slovná Zásoba

Spodstatnené prídavné mená a príčastia

Substantivierte Adjektive und Partzipien Spodstatnené prídavné mená a príčastia  Pre viacej príkladov pozri článok Príklady spodstatnené príd.m. – niektoré prídavné mená a príčastia (prídavné mená, ktoré vznikli zo slovies) môžu vystupovať vo funkcii podstatného mena. – píšu sa veľkým začiatočným písmenom, majú člen a môžu mať aj prívlastky, skloňujeme ich však ako prídavné mená. – rod spodstatnených prídavných… Read More Spodstatnené prídavné mená a príčastia