Gramatika

Zámenné príslovky príklady

Pronominaladverbien – Beispielsätze Zámenné príslovky – vety   Vysvetlenie ako sa tvoria zámenné príslovky nájdete v tomto článku.   Wovon erzählt er?      O čom rozpráva? Er erzählt von der Reise.                                Rozpráva o ceste.   Womit helfen wir dir?             S čím ti pomôžeme? Wir helfen dir mit dem Kochen.                   Pomôžeme ti s varením.   Worüber unterhalten sie sich?           O čom… Read More Zámenné príslovky príklady

Gramatika

Zámenné príslovky

Pronominaladverbien Zámenné príslovky – tvoria špecifickú skupinu, ktorá stojí na hranici medzi zámenami, príslovkami a predložkami. – skladajú sa z predložky a ukazovacieho  alebo opytovacieho zámena. – ak ide o vec, použijeme v otázke zámenné príslovky opytovacie (wo + predložka) a v odpovedi zámenné príslovky ukazovacie (da + predložka) – Wovon erzählst du? O čom rozprávaš?/   Ich erzähle davon.  Rozprávam o tom. – ak… Read More Zámenné príslovky

Praktické témy, Slovná Zásoba

Na recepcii

An der Rezeption Na recepcii   Gast: Guten Abend. Dobrý večer.   Empfangschef: Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Dobrý večer, čo môžem pre Vás urobiť?   Gast: Ich habe bei Ihnen eine Zimmerreservierung für heute, auf den Namen Müller, Hans. Rezervoval som si u Vás na dnes izbu, na meno Müller Hans.   Empfangschef: Einen Moment… Read More Na recepcii

Gramatika

Priraďovacie spojky

Priraďovacie spojky Koordinierende Konjunktionen   Niektoré priraďovacie spojky, ktoré neovplyvňujú slovosled:   und (a/ i)               Ich fahre auf Urlaub und Anna sorgt für meine Katze. Pôjdem na dovolenku a Anna sa postará o moju mačku.   oder (alebo)        Sie fährt mit mir oder sie bleibt lieber zu Hause. Pôjde so mnou alebo zostane radšej doma.   aber (ale, však)    Mark möchte… Read More Priraďovacie spojky

Gramatika, Slovná Zásoba

Tvorenie slov v nemčine

Tvorenie slov Wortzusammensetzung V nemčine možno vytvoriť z jedného slovného základu mnoho ďalších slov odvodzovaním pomocou prípon (der Einkäufer – nákupca) alebo predpôn (einkaufen – nakupovať) alebo aj zložením (das Kaufhaus – obchodný dom). Tvorenie slov zložením – zloženiny sa skladajú z dvoch alebo viacerých, spravidla samostatných slov, ktoré sú k sebe pripojené buď voľne alebo pomocou spojovníka. Rod… Read More Tvorenie slov v nemčine

Gramatika, Slovná Zásoba

Zloženiny

Zloženiny (príklady) Komposita (Beispiele) Zloženiny sú slová zložené z dvoch rôznych slov. Ako sa tvoria slová v nemčine si môžete prečítať v tomto článku.  stolná lampa – die Tischlampe písací stôl – der Schreibtisch peňaženka – die Geldtasche veľkomesto – die Großstadt umelecká galéria – die Kunstgalerie dvojizbový byt – die Zweizimmerwohnung rodinný dom – das Einfamilienhaus univerzitné mesto – die Universitätsstadt počítačová učebňa… Read More Zloženiny

Praktické témy, Slovná Zásoba

Krajiny, obyvatelia a jazyky

Praktická tabuľka ako pomenovať krajiny, ich obyvateľov a jazyk po nemecky.  Länder, Einwohner, Sprachen:     Land – krajina Einwohner – obyvateľmännlich – mužský/weiblich-ženský Sprache – jazyk, reč das Ägypten – Egypt der Ägypter, die Ägypterin ägyptisch die USA (plural)Vereinigte Staaten von Amerika (pl) der Amerikaner, die Amerikanerinauch:US-Amerikaner(in) amerikanischauch:US-amerikanisch das Australien – Austrália der Australier, die Australierin australisch Belgien –… Read More Krajiny, obyvatelia a jazyky

Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Žiť zdravo

Gesund leben Žiť zdravo Probleme mit der Gesundheit? Problémy so zdravím?   Ich habe Halsschmerzen. Mám bolesti v krku Trink (doch) einen heißen Tee, oder du kannst auch die Bonbons gegen Halsschmerzen lutschen. Pi (predsa) horúci čaj alebo môžeš cmúlať cukríky proti bolesti v krku.   Ich habe Zahnschmerzen. Bolia ma zuby. Geh (doch) gleich zum Zahnarzt und… Read More Žiť zdravo

Opatrovateľstvo, Praktické témy

Pracovný pohovor opatrovateľky

Bewerbungsgespräch Pracovný pohovor Sekretärin: Guten Tag Frau Kowalska, haben Sie gut zu uns gefunden? Dobrý deň pani Kowalska, našli ste nás bez problémov?   Pflegerin: Guten Tag Frau Meinhard, ja, das war kein Problem. Dobrý deň pani Meinhard, áno, to nebol žiadny problém.   Sekretärin: Warum haben Sie sich bei uns beworben? Was wissen Sie über uns? Prečo… Read More Pracovný pohovor opatrovateľky

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Komunikácia a jej formy

Kommunikation und ihre Formen Komunikácia a jej formy   das Adressbuch – adresár das Missverständnis – nedorozumenie anrufen  – volať                                                    mitteilen – oznámiť anschließen – pripojiť das Netz – sieť das At-Zeichen – zavináč @ die Notrufnummer – núdzové telef.číslo Auf Wiederhören – dopočutia Nummer wählen – vytočiť číslo auflegen – zložiť slúchadlo das Passwort – heslo ausschalten  – vypnúť plaudern – porozprávať sa, besedovať der Benutzer – užívateľ die Post… Read More Komunikácia a jej formy

Praktické témy, Slovná Zásoba

Hľadanie bytu

Wohnungssuche Hľadanie bytu   Frau Anna: Hallo, hier spricht Frau Rybecká. Ich rufe wegen der Wohnungsanzeige in der  „Morgenpost“ an. Ist die Wohnung noch zu haben? Zdravím, tu je pani Anna Rybecká. Volám kvôli inzerátu v novinách ,,Morgenpost“. Je byt ešte k dispozícii?   Herr Klaus:  Ja, die Wohnung ist noch nicht vermietet. Áno, byt nie je ešte… Read More Hľadanie bytu

Gramatika

Predložky s 2.pádom

Predložky s 2. pádom Präpositionen mit dem Genitiv   –  v nemčine sa používajú  v spisovnom jazyku v písomnom prejave, niektoré sú charakteristické pre úradný jazyk. Niektoré predložky: Časové predložky: anlässlich (pri, pri príležitosti) anlässlich dieses Jahrestages – pri príležitosti tohto výročia, anlässlich unserer Silberhochzeit – pri príležitosti našej striebornej svadby außerhalb (mimo) außerhalb des Zentrums –mimo centra, außerhalb der Öffnungszeiten – mimo otváracej doby, außerhalb Europas – mimo Európu binnen/… Read More Predložky s 2.pádom

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Ako vyjadriť súhlas

ZUSTIMMUNG AUSDRÜCKEN ( VYJADRIŤ SÚHLAS)   Natürlich… Samozrejme. Selbstverständlich… Samozrejme. Ich möchte dem zustimmen. Chcel by som s tým súhlasiť. Ich finde es gut. Myslím, že je to dobré. Das sehe ich auch als einen wichtigen Punkt/ Aspekt an. Tiež to vidím ako dôležitý bod/ aspekt. Das ist das Richtige. To je to správne. Da stimme ich mit Ihnen überein. V tom celkom… Read More Ako vyjadriť súhlas

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Ako vyjadriť vlastný názor

EIGENE MEINUNG ÄUβERN ( VYJADRIŤ VLASTNÝ NÁZOR)   Ich finde…   Ja považujem/ myslím si… Ich meine… Ja si myslím/ domnievam sa… Ich glaube… Ja verím/ myslím si… Ich glaube eigentlich… Ja verím/ myslím si vlastne… Trotzdem glaube ich, dass… Napriek tomu verím/ si myslím, že… Ich weiß es nicht…Neviem to… Weiß ich nicht…Neviem… Meines Erachtens…Podľa mňa/ Podľa môjho názoru… Meiner Meinung… Read More Ako vyjadriť vlastný názor

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Ako vyjadriť odmietnutie

ABLEHNUNG AUSDRÜCKEN (VYJADRIŤ ODMIETNUTIE)   Es gefällt mir nicht, dass… Nepáči sa mi, že/ aby… Ich finde…nicht so gut. Myslím, že to nie je dobré. Ich finde es langweilig. Myslím, že je to otravné/ nudné. Das halte ich für verfehlt. Myslím si, že je to chybné/ mylné… Also ich wäre nicht für.. Teda nebol by som za… Aber ich weiß nicht…Ale… Read More Ako vyjadriť odmietnutie

Časy, Gramatika

Modálne slovesá Préteritum

Modalverben – Präterirum Modálne slovesá – préteritum (jednoduchý minulý čas)   – préteritum sa tvorí vložením t medzi slovesný kmeň a osobnú koncovku – pri slovesách können, dürfen, müssen a mögen dochádza i k strane prehlásky – prvá a tretia osoba je rovnaká   dürfen – smieť ich durfte (smel som)         wir durften du durftest                          ihr durftet er durfte                              sie durften Ich… Read More Modálne slovesá Préteritum

Praktické témy, Slovná Zásoba

V hoteli 1

Wortschatz zum Thema – Im Hotel Slovná zásoba k téme – v hoteli   s Gepäck – batožina Das Gepäck können Sie an der Rezeption abstellen. Batožinu môžete odložiť na recepcii.   s Gericht – jedlo Welches Gericht hat Ihnen gescheckt? Ktoré jedlo Vám chutilo?   s Getränk – nápoj Wo kann ich ein Getränk bestellen? Kde môžem… Read More V hoteli 1

Gramatika

Slovesá s predložkovou väzbou

Väzbou rozumieme spojenie slovesa s určitou predložkou. Je potrebné si osvojiť predložku s daným výrazom. Často sa sloveso spája s inou predložkou ako v slovenčine.   * ab/hängen von + Dativ (závisieť od koho/ čo) Es hängtnicht von mirab. – To nezávisí odo mňa.   *arbeitenan + Dativ (pracovať na čom) Wielangearbeitestduschonandiesem Projekt? – Ako dlho pracuješ už na tomto projekte?   *sichärgernüber +… Read More Slovesá s predložkovou väzbou

Praktické témy, Slovná Zásoba

Ako sa číta dátum

Na dátum dnešného dňa sa pýtame a odpovedáme zvyčajne nasledovne:   * Der Wievielte ist heute?   Koľkého je dnes?    Heute ist der fünfzehnte Mai.  Dnes je pätnásty máj.   * Den Wievielten haben wir heute?   Koľkého máme dnes?    Heute haben wir den fünfzehnten Mai. Dnes máme pätnásteho mája.   – dátum sa vyjadruje aj s predložkou an + 3. pád: * Am Wievielten war es? Wann war… Read More Ako sa číta dátum

Praktické témy, Slovná Zásoba

Radové číslovky

v nemčine sa vyjadrujú buď číslicou s bodkou, alebo slovami skloňujú sa ako prídavné mená používame ich prevažne s určitým členom alebo so zámenom   AKO SA TVORIA ? – od čísloviek 1 – 19 pomocou koncovky –te, v niektorých prípadoch ide aj o nepravidelné tvary: der erste – prvý 10. der zehnte – desiaty der zweite – druhý 11. der elfte – jedenásty… Read More Radové číslovky