Praktické témy, Slovná Zásoba

Záľuby po nemecky

Hobbys auf Deutsch Záľuby po nemecky Mit dem Verb spielen / so slovesom hrať   am Computer spielen  – hrať sa na počítači  Mein Hobby ist am Computer spielen. – Moja záľuba je hranie sa na počítači.  Fußball spielen – hrať futbal  Ich spiele gern Fußball. – Rád/ rada hrám futbal.  Basketball spielen – hrať… Read More Záľuby po nemecky

Časy, Gramatika, Praktické témy

Modálne slovesá vo vedľajších vetách

Modalverben in Nebensätzen Modálne slovesá vo vedľajších vetách – v prítomnom čase  préterite stojí modálne sloveso v určitom tvare spravidla na konci vedľajšej vety – v perfekte, plukvamperfekte a v 1. budúcom čase stojí spôsobové sloveso v infinitíve na konci vety a určitý tvar pomocného slovesa haben/ werden sa kladie pred obidva infinitívy Postavenie spôsobových slovies vo vedľajšej vete Prítomný čas Es… Read More Modálne slovesá vo vedľajších vetách

Gramatika, Praktické témy

Opytovacie zámenné príslovky

Fragen mit Pronominaladverbien – Beispiele Opytovacie zámenné príslovky – príklady   – zámenné príslovky sa skladajú  z predložky a ukazovacieho  alebo opytovacieho zámena. – ak ide o vec, použijeme v otázke zámenné príslovky opytovacie (wo + predložka) a v odpovedi zámenné príslovky ukazovacie (da + predložka) – Wovon erzählst du? O čom rozprávaš?/   Ich erzähle davon.  Rozprávam o tom. – ak sa začína… Read More Opytovacie zámenné príslovky

Praktické témy, Slovná Zásoba

Povolania

Berufe Povolania   der Apotheker / die Apothekerin – lekárnik / lekárnička der Architekt / die Architektin – architekt / architektka der Arzt / die Ärztin – lekár / lekárka der Bäcker / die Bäckerin – pekár/ pekárka der Chemiker / die Chemikerin – chemik / chemička der Detektiv / die Detektivin – detektív /… Read More Povolania

Praktické témy, Slovná Zásoba

Životné prostredie slovná zásoba

Wortschatz zum Thema: Umwelt, Umweltschutz Slovná zásoba na tému: Životné prostredie, ochrana životného prostredia die Umwelt  – životné prostredie das Klima – klíma das Wetter – počasie der Regen – dážď der Sturm -búrka der Müll – odpad der Hausmüll – domáci odpad die Mülltonne, -n – kontajner der Behälter, – nádoba/ kontajner die Menge… Read More Životné prostredie slovná zásoba

Praktické témy, Slovná Zásoba

Ako vyjadriť pozitívne emócie

Emotionen ausdrücken Vyjadriť emócie   Positive Gefühle – pozitívne pocity ☺die Freude – radosť ☺ das Glück – šťastie ☺die Begeisterung – nadšenie ☺die Fröhlichkeit  – veelosť, radosť☺die Hoffnung – nádej ☺der Mut – odvaha ☺der Wunsch – želanie☺ die Vorfreude – radostné očakávanie ☺das Erstaunen – údiv, úžas ☺die Zufriedenheit – spokojnosť ☺die Gelassenheit… Read More Ako vyjadriť pozitívne emócie

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

V pekárni

In der Bäckerei – Wortschatz und  Dialog V pekárni – Slovná zásoba a dialóg   das Graubrot – tmavý chlieb das Roggenbrot – ražný chlieb das Vollkornbrot – celozrnný chlieb das Weißbrot – biely chlieb das Baguette – bageta das Knäckebrot – knäckebrot das Toastbrot – toast der Hefezopf – vianočka der Brotlaib – peceň… Read More V pekárni

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Činnosti

Was hast du heute gemacht? – Tätigkeiten Čo si dnes robil/ robila? – Činnosti   das Telefongespräch – telefonický rozhovor anrufen – zavolať (zatelefonovať) Es ist schon 14:00 Uhr, ich muss meine Mutter anrufen. – Je už 14:00, musím zavolať mojej mame. Ich rufe meine Mutti an. – Volám mojej mame. Ich habe meine Mutter… Read More Činnosti

Časy, Gramatika, Praktické témy

Rozkazovací spôsob

Imperativ Rozkazovací spôsob → môže vyjadrovať prosbu, príkaz, návrh, radu, odporučenie, varovanie  atď. Rozkazovací spôsob netvoria modálne slovesá a tiež neosobné slovesá ako napr. regnen (pršať). → nemčina používa tvary rozkazovacieho spôsobu pre tieto osoby: du (tykanie jednej osobe) wir ihr (tykanie viacerým osobám) Sie (vykanie jednej alebo viacerým osobám)   Ako sa tvorí rozkazovací spôsob?… Read More Rozkazovací spôsob

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Privlastňovacie zámená

Possessivpronomina Privlastňovacie zámená    Jednotné číslo Osobné zámeno Privlastňovacie zámeno Muž .rod Žen. rod Stred. rod Množné číslo 1. osoba ich mein     (môj) meine  (moja) mein    (moje) meine (moji/moje) 2. osoba du dein      (tvoj) deine   (tvoja) dein     (tvoje) deine (tvoji/tvoje)   3. osoba er sein       (jeho) seine    (jeho) sein      (jeho) seine     (jeho) sie ihr           (jej)… Read More Privlastňovacie zámená

Praktické témy, Slovná Zásoba

Rozhovor prenajatie auta

Gespräch bei der Autovermietung Rozhovor pri prenajatí auta   ☺Guten Tag, ich habe ein Auto gemietet. Hier ist der Buchungsbeleg (Beweis). Dobrý deň, prenajal/ -a som si auto. ☻Hallo, vielen Dank. Sind Sie die einzige Fahrerin? Zdravím, ďakujeme pekne. Ste jediná vodička? ☺Ja.  Áno ☻Könnte ich dann bitte noch eine Kreditkarte und Ihren Führerschein bekommen?… Read More Rozhovor prenajatie auta

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Vydarená dovolenka

Der gelungene Urlaub Vydarená dovolenka   Wovon wird man heute sprechen? Natürlich wieder von dem Urlaub. – O čom sa dnes bude hovoriť? Samozrejme, opäť dovolenke. Für jeden bedeutet dieses Wort nämlich etwas anders. – Pre každého znamená toto slovo totiž niečo iné. Manche sind für ordentliches Planen, andere lassen sich gern angenehm überraschen. – Niektorí… Read More Vydarená dovolenka

Fráze, Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Vyjadriť vlastný názor

Eigene Meinung äußern Vyjadriť vlastný názor   Ich finde…   Myslím si… Ich meine…   Myslím si… Ich glaube…    Myslím si/ Verím… Ich glaube eigentlich…    Vlastne si myslím… Trotzdem glaube ich, dass…    Napriek tomu si myslím, že… Ich weiß nicht…   Neviem… Meines Erachtens…   Podľa môjho názoru… Meiner Meinung nach…   Podľa môjho názoru… Ich bin der Meinung nach…  … Read More Vyjadriť vlastný názor